Algemene voorwaarden

Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de website van Martens Multimedia, gevestigd te Steenbakkerij 42, Nieuwerkerk aan den IJssel, 2913LJ Nederland.

1.2 Door gebruik te maken van de website gaat de gebruiker akkoord met deze algemene voorwaarden.

1.3 Martens Multimedia behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn van kracht zodra ze op de website zijn geplaatst.

Gebruik van de website

2.1 De gebruiker mag de website uitsluitend gebruiken voor legale doeleinden en op een wijze die geen inbreuk maakt op de rechten van Martens Multimedia of derden.

2.2 De gebruiker mag de website niet gebruiken op een wijze die schade kan toebrengen aan Martens Multimedia of derden, zoals het verspreiden van virussen, malware of andere schadelijke software.

2.3 Martens Multimedia is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de website of het niet beschikbaar zijn van de website.

Intellectuele eigendomsrechten

3.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op de website en de inhoud daarvan, zoals teksten, afbeeldingen, video’s, software en andere materialen, behoren toe aan Martens Multimedia of haar klanten.

3.2 Het is de gebruiker niet toegestaan om de inhoud van de website te kopiëren, te wijzigen, te verspreiden, openbaar te maken of anderszins te gebruiken, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verleend door Martens Multimedia.

Aansprakelijkheid

Voor zover wettelijk toegestaan, sluiten wij aansprakelijkheid uit voor alle schade – direct en indirect – die een gebruiker en/of opdrachtgever kan lijden als gevolg van:

  1. Het gebruik van de diensten van Martens Multimedia.
  2. Het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de website of delen daarvan.
  3. Onjuiste informatie op de website.
  4. De afname van diensten van derden.
  5. Veranderingen in de diensten van Martens Multimedia of veranderingen in of aan de website.

Overmacht

In geval van overmacht is Martens Multimedia niet aansprakelijk. Onder overmacht wordt ook verstaan het niet beschikken over voldoende gegevens, het verstrekken van onjuiste gegevens door de Opdrachtgever of het ontbreken van voldoende medewerking, dit ter beoordeling van Martens Multimedia.

Toepasselijkheid

6.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes tussen Martens Multimedia en de Opdrachtgever.

6.2 het gebruik van de website van Martens Multimedia gaat de gebruiker akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

6.3 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen Martens Multimedia en de Opdrachtgever.

Aanbiedingen en offertes

7.1. Alle aanbiedingen en offertes van Martens Multimedia zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders vermeld.

7.2. Martens Multimedia is slechts gebonden aan offertes indien de Opdrachtgever deze binnen de geldigheidsduur heeft aanvaard en Martens Multimedia de aanvaarding schriftelijk heeft bevestigd.

Prijzen

8.1. Alle prijzen op de website van Martens Multimedia zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.

8.2. Martens Multimedia behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment te wijzigen.

8.3. Eventuele kortingen worden door Martens Multimedia schriftelijk bevestigd.

Uitvoering opdracht

9.1. De uitvoering en oplevering van de opdracht of dienst geschiedt in overleg tussen Martens Multimedia en de opdrachtgever.

9.2. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van alle benodigde gegevens die Martens Multimedia nodig heeft voor het uitvoeren van de opdracht.

9.3. Indien de benodigde informatie niet tijdig wordt aangeleverd, behoudt Martens Multimedia het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten en eventuele extra kosten die hieruit voortvloeien bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

9.4. Kleine tot middelgrote aanpassingen aan de eind producten van de opdrachtgever zijn bij de all-in prijs inbegrepen. Martens Multimedia behoudt het recht om te bepalen of een wijziging als klein of middelgroot kan worden aangemerkt.

9.5. Indien de wijziging van dusdanig ingrijpende aard is, behoudt Martens Multimedia zich het recht voor om kosten inrekening te brengen. Dit word van te voren aangekondigd bij de klant/ opdrachtgever.

Betaling

10.1 De betalingstermijn voor alle diensten van Martens Multimedia bedraagt 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

10.2 Indien de opdrachtgever niet binnen de betalingstermijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist.

10.3 Indien de opdrachtgever in verzuim is, is Martens Multimedia gerechtigd de werkzaamheden op te schorten of te staken zonder dat zij daarvoor aansprakelijk kan worden gesteld.

10.4 Alle kosten van invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 75,-.

10.5 De opdrachtgever heeft geen recht op verrekening, korting of opschorting van enige betaling aan Martens Multimedia.

10.6 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige nakoming van zijn verplichtingen, is hij aansprakelijk voor alle schade die Martens Multimedia dientengevolge lijdt.

Domeinnaam

De website blijft te allen tijde eigendom van Martens Multimedia. Indien de overeenkomst wordt beëindigd of ontbonden, zal Martens Multimedia de website offline halen.

Klachten

Iedere klacht met betrekking tot de diensten van Martens Multimedia vervalt indien deze niet binnen 14 dagen na de gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft schriftelijk is ingediend via het e-mailadres: mail@martensmultimedia.nl

Slotbepaling

Deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen Martens Multimedia en de opdrachtgever met betrekking tot het gebruik van de website. Eventuele andere voorwaarden, afspraken of garanties, hetzij schriftelijk dan wel mondeling, zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Indien er enige discrepantie bestaat tussen de inhoud van deze algemene voorwaarden en andere bepalingen op de website, hebben deze algemene voorwaarden voorrang.

Martens Multimedia behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden vooraf schriftelijk bekendgemaakt aan de opdrachtgever en treden in werking op de datum die wordt aangegeven.

Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Partijen zullen in dat geval overleggen om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Deze algemene voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment dat de opdrachtgever akkoord gaat met de algemene voorwaarden en worden geacht te zijn aanvaard door het enkele gebruik van de website.